Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers inzake uitkeringspercentage en procedure invaliditeit (uitkeringspercentage vanaf het derde jaar van de uitkeringsduur en een procedure inzake invaliditeit)

 

Wet van 16 mei 1994, tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (uitkeringspercentage vanaf het derde jaar van de uitkeringsduur en een procedure inzake invaliditeit)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het percentage van 60%, dat geldt met ingang van het derde jaar van de duur van het recht op uitkering als gewezen politieke ambtsdrager, te wijzigen in 70% en voorts enige andere wijzigingen aan te brengen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
Artikel 54, derde lid, tweede volzin, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, zoals dat luidt vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft gelden voor de verrekening ingevolge dat artikel van inkomsten met een uitkering die is toegekend ter zake van een aftreden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel V
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 mei 1994
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken,
e
van Thijn
Uitgegeven de negende juni 1994
De Minister van Justitie,
a
Kosto