Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (verhoging opbrengst griffierechten)

 

Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de opbrengst van de verschillende vast rechten en griffierechten te doen verhogen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht. ]
[Wijzigt de Beroepswet.]
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken. ]
[Wijzigt de Garantiewet burgerlijk overheidspersoneel Indonesiƫ.]
[Wijzigt de Wet op de Raad van State.]
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken. ]

Artikel III
1
Ten aanzien van rechten die verschuldigd zijn geworden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet blijft het recht zoals dat voor die datum gold, van toepassing.
2
Indien op de dag waarop deze wet in werking treedt tegen een besluit beroep openstaat op een administratieve rechter, blijft het oude recht op het beroep van toepassing.
3
Indien op de dag waarop deze wet in werking treedt tegen een uitspraak van een administratieve rechter hoger beroep openstaat, blijft het oude recht op het hoger beroep van toepassing.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 4 december 2003
Beatrix
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
Uitgegeven de elfde december 2003
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner