Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Arbeidsomstandighedenwet 1998, enz. (vergroten verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid)

 

Wet van 30 november 2006, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het, in het belang van goede arbeidsomstandigheden in de onderneming wenselijk is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid te vergroten, de regelgeving zoveel mogelijk te beperken, te vereenvoudigen en te verduidelijken en daartoe de Arbeidsomstandighedenwet 1998 te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet 1998.]

Artikel II
Indien voor het tijdstip waarop artikel I in werking treedt, een eis tot naleving is gesteld, een beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete is gegeven, een beschikking tot toepassing van bestuursdwang is gegeven dan wel een last onder dwangsom is opgelegd wegens overtreding van het bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 bepaalde, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van een zodanige beschikking geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop die beschikking onherroepelijk is geworden.

Artikel III
[Wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.]

Artikel IV
[Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel VI
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet medezeggenschap onderwijs 1992, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet op de ondernemingsraden, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de economische delicten, en de Wet verbetering poortwachter.]

Artikel VIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 30 november 2006
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , H. A. L. van Hoof
Uitgegeven de eenentwintigste december 2006
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin