Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)

 

Wet van 31 mei 2001 tot wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels met betrekking tot de rechten en verplichtingen van echtgenoten en geregistreerde partners te vereenvoudigen en in verband daarmee de titels 6 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel l
[Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel ll
1
Regelingen in huwelijkse voorwaarden met betrekking tot de kosten van de huishouding als bedoeld in artikel 84, die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn gemaakt, kunnen na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bij schriftelijke overeenkomst worden gewijzigd of ingetrokken.
2
De artikelen 118 tot en met 120 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze luidden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op de voor dat tijdstip ingediende verzoekschriften tot verkrijging van goedkeuring voor het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden staande het huwelijk als bedoeld in artikel 119 van dat boek .

Artikel lll
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 31 mei 2001
Beatrix
De Staatssecretaris van Justitie, N. A. Kalsbeek
Uitgegeven de éénentwintigste juni 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals