Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen)

 

Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels met betrekking tot verrekenbedingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt Boek I van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel III
[Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel IV Overgangsbepaling
1
Op huwelijkse voorwaarden die uitsluitend finale verrekening van vermogen bevatten, blijft het recht zoals dat gold onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.
2
Op een bepaling als bedoeld in artikel 94, eerste lid, die vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet in een uiterste wilsbeschikking of bij de gift is opgenomen, blijft het recht zoals dat gold onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.

Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 maart 2002
Beatrix
De Staatssecretaris van Justitie, N. A. Kalsbeek
Uitgegeven de achtentwintigste maart 2002
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals