Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (invoering regeling voor de vervanging van verloren gegane aandeelbewijzen en intrekking van de Effectenvernieuwingswet)

 

Wet van 16 september 1999 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling voor de vervanging van verloren gegane aandeelbewijzen alsmede intrekking van de Effectenvernieuwingswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter vervanging van de Effectenvernieuwingswet een regeling op te nemen in het Burgerlijk Wetboek voor de vervanging van verloren gegane aandeelbewijzen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel II
1
De Effectenvernieuwingswet wordt ingetrokken.
2
Een aanvraag tot vervanging die is ingediend onder de werking van de Effectenvernieuwingswet wordt beheerst door de bepalingen van die wet.

Artikel III
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 september 1999
Beatrix
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
De Minister van Financiƫn, G. Zalm
Uitgegeven de dertigste september 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals