Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, (invoering titel 15 Het luchtvaartuig)

 

Wet van 26 januari 1995, tot vaststelling en invoering van titel 15 (Het luchtvaartuig) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is titel 15 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek vast te stellen en in verband daarmee de Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen in te trekken en wijzigingen aan te brengen in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht, alsmede in enige andere wetten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII
De inwerkingtreding van artikel 624, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zoals dat is vastgesteld bij deze wet, heeft geen gevolg voor de bevoegdheid van de rechter aan wie voordien de in artikel 3, vierde lid, van de Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen bedoelde goedkeuring is gevraagd, dan wel aan wie voordien de in artikel 4, tweede lid, van de Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen bedoelde machtiging is verzocht.

Artikel XIV
De Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen wordt ingetrokken.

Artikel XV
1
Onze Minister van Justitie stelt de nummering van de artikelen van de bij deze wet vastgestelde titel opnieuw vast en brengt de in de wet voorkomende aanhalingen van die artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming.
2
Hij draagt er zorg voor dat de overeenkomstig het vorige lid bijgewerkte tekst van de wet in het Staatsblad wordt geplaatst.

Artikel XVI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 januari 1995
Beatrix
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager
Uitgegeven de zestiende februari 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager