Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)

 

Wet van 5 juli 2006 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere wetten in verband met het Europese recht op vrije vestiging
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak C-299/02, de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk der Nederlanden, inzake het recht op vrije vestiging zoals neergelegd in de artikelen 43 en 48 van het EG-Verdrag, noodzakelijk is het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 8.]

Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.]

Artikel IV
[Wijzigt de Zeebrievenwet.]

Artikel V
[Wijzigt de Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek enz. (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen).]

Artikel VI
Ten aanzien van een zeeschip dat op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet te boek staat in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uiterlijk op 1 januari 2007 voldaan aan artikel 311 van het Wetboek van Koophandel.

Artikel VII
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 5 juli 2006
Beatrix
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
De Minister van Verkeer en Waterstaat , K. M. H. Peijs
Uitgegeven de achttiende juli 2006
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner