Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, enz. (Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid)

 

Wet van 24 december 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en enige andere wetten enkele wijzigingen van wetstechnische of ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische onvolkomenheden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt het Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel II
[Wijzigt het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.]

Artikel III
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel IV
[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel V
[Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 enz. (Flexibiliteit en zekerheid).]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 enz. (Flexibiliteit en zekerheid).]

Artikel IX
[Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel X
[Wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel XI
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden, enz.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) nieuw Burgerlijk Wetboek.]

Artikel XIV
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XV
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996.]

Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet melding collectief ontslag.]

Artikel XIX
Op de beëindiging van een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aangegane arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft voortgezet, die is geëindigd door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter, blijft het vóór dat tijdstip geldende recht van toepassing.

Artikel XX
De tekst van Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel XXI
1
Deze wet treedt in werking op het tijdstip onmiddellijk volgende op dat waarop de Wet van 14 mei 1998, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)(Stb. 1998, 300) in werking treedt.
2
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het in het eerste lid bedoelde tijdstip, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 december 1998
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, K. G. de Vries
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
Uitgegeven de dertigste december 1998
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals