Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Comptabiliteitswet (Zevende wijziging van de Comptabiliteitswet)

 

Wet van 12 april 2001, houdende wijziging van enkele artikelen van de Comptabiliteitswet onder andere in verband met de verdere invoering van het baten-lastenstelsel als begrotingsstelsel bij het Rijk en de invoering van een interne begrotingsreserve (Zevende wijziging van de Comptabiliteitswet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Comptabiliteitswet te wijzigen in verband met onder andere de verdere invoering van het baten-lastenstelsel en de introductie van een interne begrotingsreserve;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel l
[Wijzigt de Comptabiliteitswet.]

Artikel ll
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2000. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2000, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juli 2000.
2
Met betrekking tot de begrotingsjaren voorafgaande aan het begrotingsjaar 2000 blijven de artikelen van de Comptabiliteitswet, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 april 2001
Beatrix
De Minister van Financiën, G. Zalm
Uitgegeven de negenentwintigste mei 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals