Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Huisvestingswet (provinciale toets toewijzingscriteria voor woonruimte veilig stellen)

 

Wet van 14 december 1995, tot wijziging van de Huisvestingswet (provinciale toets toewijzingscriteria voor woonruimte veilig stellen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te geven inzake de toewijzing van woonruimte aan woningzoekenden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
1
Een vóór de inwerkingtreding van deze wet door gedeputeerde staten gegeven toestemming tot afwijking van artikel 5, eerste lid, onderdeel c, van het Huisvestingsbesluit vervalt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
2
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.
3
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1995, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 1996.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
d
K. J. Tommel
Uitgegeven de zevenentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager