Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Huisvestingswet, enz. (integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving)

 

Artikel IX
1
De Woonwagenwet wordt ingetrokken.
2
Provinciale woonwagenplannen die zijn vastgesteld op grond van artikel 4a van de Woonwagenwet vervallen.
3
Een verordening die is vastgesteld op grond van artikel 9 van de Woonwagenwet, behoudt ten aanzien van de persoon op wie die verordening onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet van toepassing was, haar rechtskracht tot de eerste dag van de zevende maand na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
4
De rechtsbetrekking tussen de gemeente en de persoon die tot het tijdstip waarop de rechtskracht van de verordeningen ingevolge het derde lid vervalt, retributie verschuldigd is voor een standplaats, wordt, indien de in dit lid omschreven procedure is gevolgd, op dat tijdstip van rechtswege omgezet in een overeenkomst van huur en verhuur van woonruimte, als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouders leggen daartoe aan die persoon uiterlijk twee maanden na de inwerkingtreding van deze wet de inhoud van een huurovereenkomst voor de standplaats voor, ingaande uiterlijk op de eerste dag van de zevende maand na de inwerkingtreding van deze wet, met als huurprijs ten hoogste het bedrag dat laatstelijk voor de inwerkingtreding van deze wet als retributie verschuldigd was. Binnen zes weken na de datum waarop voornoemde persoon redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de voorgenomen huurovereenkomst, kan hij de gemeente schriftelijk mededelen bezwaren te hebben tegen de inhoud ervan. Binnen zes weken na de datum waarop voornoemde persoon zijn bezwaren aan de gemeente heeft medegedeeld, beslissen burgemeester en wethouders op de bezwaren en voegen, bij gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming aan die bezwaren, een gewijzigde voorgenomen huurovereenkomst bij. Indien de persoon binnen een week na de datum waarop hij redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de beslissing van burgemeester en wethouders op de bezwaren, schriftelijk kenbaar maakt dat de totstandkoming van de huurovereenkomst tegen zijn wil is, komt, in afwijking van de eerste volzin, geen huurovereenkomst tot stand.
5
Ten aanzien van aanvragen om ontheffing als bedoeld in artikel 10 van de Woonwagenwet, waarop voor de inwerkingtreding van deze wet nog niet is beslist, blijven de daarop betrekking hebbende voorschriften van de Woonwagenwet van toepassing.
6
Op een standplaats waarvoor ontheffing is verleend op grond van artikel 10 onderscheidenlijk artikel 10a van de Woonwagenwet en waarin een termijn is genoemd, blijven de daarop betrekking hebbende voorschriften van de Woonwagenwet van toepassing tot het moment dat de standplaats daadwerkelijk verlaten is.
7
Op een standplaats waarvoor ontheffing is verleend op grond van artikel 10 onderscheidenlijk artikel 10a van de Woonwagenwet, en waarin geen termijn is genoemd, blijven de daarop betrekking hebbende voorschriften van de Woonwagenwet van toepassing tot het tijdstip waarop de standplaats in een bestemmingsplan is opgenomen. Indien de gemeenteraad niet binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet een bestemmingsplan heeft vastgesteld waarin de standplaats is opgenomen, gaan gedeputeerde staten hiertoe over, met uitsluiting van de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad, en op kosten van de gemeente.
8
Op een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 11 van de Woonwagenwet, waarop voor de inwerkingtreding van deze wet nog niet is beslist, wordt geen beschikking meer gegeven.
9
Op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Woonwagenwet, waarop voor de inwerkingtreding van deze wet nog niet is beslist, wordt geen beschikking meer gegeven.
10
Voor de toepassing van de Huursubsidiewet blijven de artikelen 2 en 10 van de Woonwagenwet van toepassing zoals deze laatstelijk luidden voor de intrekking van de Woonwagenwet, tot het tijdstip van inwerkingtreding van artikel V.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •