Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Huurprijzenwet woonruimte, enz. (2)

 

Wet van 14 februari 1994, houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de huurprijs- en huurbescherming tot overeenkomsten van huur en verhuur van woonwagens en woonwagenstandplaatsen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gelet op het streven naar een gelijke behandeling van woonwagenbewoners en andere burgers wenselijk is de regels betreffende de huurprijs- en huurbescherming van toepassing te doen zijn op overeenkomsten van huur en verhuur van woonwagens en woonwagenstandplaatsen en in verband hiermede de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en het Burgerlijk Wetboek te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bij de rechter aanhangige zaken betreffende huur en verhuur van woonwagens of standplaatsen worden beslist met toepassing van het recht dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip.

Artikel VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 14 februari 1994
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
e
Heerma
De Staatssecretaris van Justitie,
a
Kosto
Uitgegeven de derde maart 1994
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin