Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Huurprijzenwet woonruimte, enz.

 

Artikel V
1
Artikel I, onderdeel A, is niet van toepassing op huurovereenkomsten van woonruimte die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn totstandgekomen, met uitzondering van huurovereenkomsten waarop onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet artikel 7a, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte (Stb. 1979, 216) van toepassing was.
2
Artikel I, onderdeel B en onderdelen D tot en met F, is niet van toepassing op woonruimte, waarvoor:
a
vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldelijke steun in de zin van artikel 8 van de Huurprijzenwet woonruimte, zoals dat luidde onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, is toegekend en
b
op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet het tijdstip was aangebroken, waarop de huurprijs kan worden gewijzigd ingevolge artikel 18, vijfde lid, van genoemde wet,
met dien verstande dat op het tijdstip waarop de eerste dan wel, in voorkomend geval, de eerstvolgende verhoging van de huurprijs op of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet met toepassing van artikel 18, eerste lid, van eerstgenoemde wet, zoals dat luidde onmiddellijk vóór laatstbedoeld tijdstip, zou plaatsvinden, artikel 18, vijfde lid, van die wet van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing wordt.
3
Ten aanzien van woonruimte waarop vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet artikel 7 van de Huurprijzenwet woonruimte van toepassing is geworden:
a
geldt dat, indien de vaststelling van de huurprijs nog niet heeft plaatsgevonden, in afwijking van deze wet Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de huurprijs vaststelt in overeenstemming met de laatstelijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldende regelen;
b
geldt de laatstelijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan Onze genoemde Minister gegeven bevoegdheid tot nadere vaststelling van de huurprijs voor het laatst met ingang van de datum van 1 juli, gelijk aan of volgend op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, waarna de op huurprijzen en wijziging van huurprijzen betrekking hebbende artikelen van de Huurprijzenwet woonruimte van toepassing zijn zoals zij luiden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •