Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Huursubsidiewet (introductie van beperkt huursubsidiebericht voor bepaalde huurders)

 

Wet van 8 november 2001, houdende wijziging van de Huursubsidiewet (introductie van het beperkt huursubsidiebericht voor bepaalde huurders)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Huursubsidiewet te wijzigen teneinde aan bepaalde huurders een beperkt huursubsidiebericht te doen toekomen, de bijdrage wegens overschrijding van de huursubsidie-uitgavennorm slechts aan verhuurders op te leggen indien deze norm landelijk wordt overschreden en enkele andere wijzigingen in die wet aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel II
1
Indien de zending van beperkte huursubsidieberichten, bedoeld in artikel 30a, eerste lid, van de Huursubsidiewet, de zending van gegevens, bedoeld in artikel 30aa, eerste lid, van de Huursubsidiewet, het stellen van een termijn, bedoeld in artikel 30aa, tweede lid, van de Huursubsidiewet, of de verstrekking van gegevens ten behoeve van het opstellen van beperkte huursubsidieberichten, bedoeld in artikel 30b, eerste lid, van de Huursubsidiewet, plaatsvindt vóór de inwerkingtreding van deze wet, wordt die zending van beperkte huursubsidieberichten, die zending van gegevens, dat stellen van een termijn of die gegevensverstrekking aangemerkt als te hebben plaatsgevonden ingevolge het betrokken genoemde artikellid, zoals dit komt te luiden na inwerkingtreding van deze wet.
2
In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 22a en 28 tot en met 30 van de Huursubsidiewet niet van toepassing.

Artikel III
1
Indien een eenpersoonshuishouden of een meerpersoonshuishouden als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van de Huursubsidiewet over de periode 1 juli 2001 tot en met 31 december 2001 recht heeft op huursubsidie, wordt het bedrag aan huursubsidie verhoogd met € 10,89 respectievelijk € 21,78. De verhoging wordt ineens uitbetaald door overmaking op een door dat huishouden opgegeven bank- of girorekening.
2
Indien een eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van de Huursubsidiewet over de periode 1 juli 2001 tot en met 31 december 2001 uitsluitend recht heeft op een bijzondere bijdrage in de huurlasten als bedoeld in artikel 26b, eerste lid, van de Huursubsidiewet, blijft artikel 21, eerste lid, onder e, van de Huursubsidiewet, zoals zij laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van deze wet, in zoverre over die periode van toepassing.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2001. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2001, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2001.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 8 november 2001
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. W. Remkes
Uitgegeven de zevenentwintigste november 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals