Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Huursubsidiewet (vangnetregeling huursubsidie)

 

Wet van 22 april 1998 tot wijziging van de Huursubsidiewet in verband met het aan burgemeester en wethouders toedelen van de bevoegdheid een bijzondere bijdrage in de huurlasten toe te kennen (vangnetregeling huursubsidie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Huursubsidiewet te wijzigen opdat aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid wordt toegedeeld om een bijzondere bijdrage in de huurlasten toe te kennen in categorie├źn van gevallen waarin het gezamenlijk inkomen van de huurder en de medebewoners voor het einde van het subsidietijdvak aanmerkelijk lager is geworden dan het rekeninkomen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel II
[Wijzigt de Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel III
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel IV
1
Deze wet is niet van toepassing op het subsidiejaar, bedoeld in artikel 1 onder l, van de Huursubsidiewet, dat is aangevangen op 1 juli 1997.
2
Voor de toepassing van artikel 26c, tweede lid, van de Huursubsidiewet, geldt een inkomensdaling die heeft plaatsgevonden voor 1 juli 1998, als een inkomensdaling die per die datum heeft plaatsgevonden.
3
In afwijking van het eerste lid, verstrekken burgemeester en wethouders over het subsidiejaar dat is genoemd in het eerste lid, ten behoeve van de toepassing van het bepaalde bij en krachtens artikel 25 van de Huursubsidiewet, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van deze wet, desgevraagd aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de gegevens over de uitvoering van andere wetten dan de Huursubsidiewet, alsmede inzage in de stukken daarover, op de wijze als door Onze genoemde Minister bepaald.
4
Voor het subsidiejaar dat aanvangt op 1 juli 1998, worden geen categorie├źn van gevallen aangewezen als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Huursubsidiewet.

Artikel V
De tekst van de Huursubsidiewet wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel VI
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1998, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, dat in werking treedt met ingang van 1 oktober 1998, en met uitzondering van artikel IV, derde lid, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 22 april 1998
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, D. K. J. Tommel
Uitgegeven de zesentwintigste mei 1998
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager