Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Huursubsidiewet, enz. (vervallen van het vervolgaanvraagformulier voor bepaalde huurders)

 

Wet van 21 december 2000 tot wijziging van de Huursubsidiewet en de Huurprijzenwet woonruimte (vervallen van het vervolgaanvraagformulier voor bepaalde huurders)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten;
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Huursubsidiewet en de Huurprijzenwet woonruimte te wijzigen teneinde het vervolgaanvraagformulier voor bepaalde huurders te laten vervallen en enkele andere wijzigingen in eerstgenoemde wet aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel II
Indien de zending van huursubsidieberichten, bedoeld in artikel 30a, eerste lid, van de Huursubsidiewet, of de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 30b, eerste lid, van de Huursubsidiewet, plaatsvindt vóór de inwerkingtreding van deze wet, wordt die zending of gegevensverstrekking aangemerkt als te hebben plaatsgevonden ingevolge het betrokken genoemde artikellid.

Artikel III
[Wijzigt de Huurprijzenwet woonruimte.]

Artikel IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2000.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 2000
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. W. Remkes
Uitgegeven de achtentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals