Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz.

 

Artikel XII Vergoeding op basis van artikel 92a ISOVSO voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet tot en met 31 december van het vierde kalenderjaar daaropvolgend
1
Behoudens goedkeuring door de begrotingswetgever wordt het totaalbedrag, bedoeld in artikel 92a, eerste lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet tot en met 31 december van het desbetreffende jaar vóór 1 oktober van dat jaar voor een instelling vastgesteld op vijf maal het bedrag van de vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding waarop de scholen waaruit die instelling is ontstaan en, indien van toepassing, de gemeente die eigenaar is van een schoolgebouw, een schoolbad of een tuinbouwkas met betrekking tot het gebruik daarvan door die scholen te zamen recht hadden voor de maand voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet.
2
Behoudens goedkeuring door de begrotingswetgever wordt het totaalbedrag, bedoeld in artikel 92a, vierde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs voor elk van de vier kalenderjaren volgend op het jaar van inwerkingtreding van deze wet vastgesteld op het totaalbedrag dat gold voor het voorafgaande kalenderjaar, aangepast aan de prijsmutatie van de netto materiële consumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning, die naar verwachting zal optreden tussen het prijsniveau in laatstgenoemd kalenderjaar en het prijsniveau in het jaar waarvoor het totaalbedrag geldt. Daarbij wordt voor het kalenderjaar volgend op het jaar van inwerkingtreding van deze wet voor het totaalbedrag dat gold voor het voorafgaande kalenderjaar uitgegaan van twaalf-vijfde maal het totaalbedrag dat gold voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet tot en met 31 december van het jaar van de inwerkingtreding.
3
Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de in artikel 92a, tweede en derde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs bedoelde delen van het totaalbedrag.
4
Artikel 92a, vijfde tot en met zevende lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zijn van overeenkomstige toepassing op de ingevolge het eerste tot en met derde lid vast te stellen bedragen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •