Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Kieswet, enz. (technische aanpassingen)

 

Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is de Kieswet aan te passen teneinde daarin een aantal technische aanpassingen aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Kieswet.]

Artikel II
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel III
Vervallen

Artikel IV
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2
Indien het bij koninklijke boodschap van 20 april 2007 ingediende voorstel van wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31 012), na tot wet te zijn verheven in werking treedt voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, eindigt de termijn gedurende welke artikel 54, tweede lid, van de Grondwet, naar de tekst van 1983, van kracht blijft, op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 25 september 2008
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , A. Th. B. Bijleveld-Schouten
Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin