Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)

 

Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is jongeren meer kansen te bieden op het behalen van een startkwalificatie door de invoering van een kwalificatieplicht; dat daartoe de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering dienen te worden gewijzigd; dat het voorts wenselijk is de leerplichtambtenaar een ruimere onderzoekbevoegdheid alsmede van rechtswege een opsporingsbevoegdheid te geven;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet inburgering.]

Artikel III
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (vervallen van de mogelijkheid om Nederlandse onderdanen tot inburgering te verplichten)(kamerstuk 30877).]

Artikel IV [Vervallen per 27-06-2008]

Artikel V
Voor de jongere die in het schooljaar 2006-2007 de leeftijd van 17 jaar bereikt, blijven de artikelen 4a tot en met 4c van de Leerplichtwet 1969 gelden zoals die luidden voor de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel VI
Deze wet treedt in werking op 1 augustus 2007.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 24 mei 2007
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,G. Verburg
Uitgegeven de twaalfde juni 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin