Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Luchtvaartwet (beveiliging luchtvaartterreinen)

 

Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op de luchtvaartterreinen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van internationale verplichtingen, zoals neergelegd in Annex 17 bij het op 7 december 1944 te Chicago gesloten Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart noodzakelijk, maar ook overigens wenselijk is ter verhoging van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de beveiliging van de burgerluchtvaart de regels betreffende de beveiliging op luchtvaartterreinen te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Luchtvaartwet.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet politieregisters.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IV
Regels en andere besluiten, vastgesteld krachtens de Luchtvaartwet, zoals deze luidde op de datum voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van deze wet, blijven van kracht, voor zover zij berusten op bepalingen welke door deze wet niet worden gewijzigd.

Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen van artikel I verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 april 2002
Beatrix
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
De Minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos
Uitgegeven de eenentwintigste mei 2002
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals