Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Mededingingswet (evaluatie)

 

Wet van 28 juni 2007, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het als gevolg van de opgedane ervaring met de uitvoering van de Mededingingswet en in verband met de afstemming op het Europees mededingingsrecht wenselijk is die wet met betrekking tot het verbod op mededingingsafspraken, het toezicht op concentraties van ondernemingen en de handhaving van de regels omtrent mededingingsafspraken, economische machtsposities en concentraties van ondernemingen te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel II
[Wijzigt de Spoorwegwet.]

Artikel III
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Artikel IIIa
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel IV
De werking van een beschikking als bedoeld in de artikelen 62, eerste lid en 79, eerste lid, van de Mededingingswet blijft, voorzover bij die beschikking een last onder dwangsom is opgelegd voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken, of indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist, tenzij de directeur-generaal of de raad van de Nederlandse mededingingsautoriteit op grond van de artikelen 63, tweede lid of 80, tweede lid, van de Mededingingswet zoals deze artikelen luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, uitdrukkelijk heeft bepaald dat de werking van een beschikking tot oplegging van een dwangsom niet is opgeschort.

Artikel V
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VI
[Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel VII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 juni 2007
Beatrix
De Minister van Economische Zaken , M. J. A. van der Hoeven
Uitgegeven de zestiende augustus 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin