Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Penitentiaire beginselenwet (penitentiair programma en elektronisch toezicht)

 

Wet van 3 april 2003 tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met het penitentiair programma en het elektronisch toezicht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen ten aanzien van het penitentiair programma te herzien teneinde deelname aan het programma mogelijk te maken bij vrijheidsstraffen korter dan een jaar, en dat het voorts wenselijk is het elektronisch toezicht bij een penitentiair programma wettelijk te regelen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Penitentiaire beginselenwet.]

Artikel II
Deze wet heeft geen gevolgen voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen als bedoeld in artikel 1, onder s, van de Penitentiaire beginselenwet, die op het moment van inwerkingtreding van deze wet reeds is aangevangen.

Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 2003
Beatrix
De Minister van Justitie,J. P. H. Donner
Uitgegeven de vijftiende april 2003
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner