Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet (invulling begrip pensioentoezegging)

 

Wet van 30 januari 1997 tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (invulling begrip pensioentoezegging)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is wijziging aan te brengen in de Pensioen- en spaarfondsenwet teneinde invulling te kunnen geven aan het begrip toezegging omtrent pensioen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]

Artikel II
Pensioenfondsen brengen hun statuten en reglementen binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze wet in overeenstemming met deze wet.

Artikel III

Artikel 2, negende lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet is niet van toepassing op rechten en verplichtingen die verband houden met tijdvakken gelegen voor de inwerkingtreding van deze wet.


Artikel IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 januari 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave
Uitgegeven de dertiende februari 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager