Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Politiewet 1993 (versterken bevoegdheden op rijksniveau, alsmede opheffing Raad voor het Korps landelijke politiediensten)

 

Wet van 26 april 2007 tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheden van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie ten aanzien van de politie te versterken en verduidelijken, alsmede de Raad voor het Korps landelijke politiediensten op te heffen, en de Politiewet 1993 in dat kader te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel II
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel III
De bescheiden van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten worden overgedragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel IV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 26 april 2007
Beatrix
De Minister van Justitie ,E. M. H. Hirsch Ballin
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,G. ter Horst
Uitgegeven de negenentwintigste mei 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin