Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Rijkswet op het Nederlanderschap (invoering verklaring verbondenheid en aanpassing regeling verkrijging Nederlanderschap na erkenning)

 

Rijkswet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Rijkswet op het Nederlanderschap te wijzigen teneinde een verklaring van verbondenheid onderdeel te laten zijn van de verkrijging van het Nederlanderschap anders dan van rechtswege en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IIa [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IIb [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IV
Deze Rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 27 juni 2008
Beatrix
De Minister van Justitie ,E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de vijftiende juli 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin