Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Sanctiewet 1977, enz. (vereenvoudiging implementatie van internationale verplichtingen)

 

Wet van 13 april 2000 tot wijziging van de Sanctiewet 1977 en van de In- en uitvoerwet tot vereenvoudiging van de implementatie van internationale verplichtingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Sanctiewet 1977 en de In- en uitvoerwet aan te passen met het oog op een adequate implementatie van verplichtingen op grond van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Sanctiewet 1977.]

Artikel II
[Wijzigt de In- en uitvoerwet.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IV
Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bestaande sanctieregelingen op grond van artikel 7 van de Sanctiewet 1977 die
a
uitsluitend strekken ter uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit verdragen of uit bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties en
b
waarin geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid om in een bestaand sanctiebesluit vervatte regels buiten werking te stellen gelden als ministeriƫle regelingen op grond van artikel 2, tweede lid, van de Sanctiewet 1977, zoals deze bepaling bij inwerkingtreding van deze wet komt te luiden.

Artikel V
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 april 2000
Beatrix
De Minister van Buitenlandse Zaken, J. J. van Aartsen
De Staatssecretaris van Economische Zaken, G. Ybema
Uitgegeven de zestiende mei 2000
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals