Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Toeslagenwet, enz. (verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen)

 

Wet van 21 juli 2007 tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de huidige systematiek van de toeslagen en kopjesbedragen te verbeteren en vereenvoudigen teneinde het sociaal minimum te waarborgen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging van de Toeslagenwet
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel II Wijziging van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
[Wijzigt de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.]

Artikel III Wijziging van de Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel IV Wijziging grondslag
Na de inwerkingtreding van artikel III, onderdeel C, van deze wet berust het Besluit van 29 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 686) op artikel 130r van de Werkloosheidswet.

Artikel V Intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
De Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid wordt ingetrokken.

Artikel VI Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Tavarnelle, 21 juli 2007
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,J. P. H. Donner
Uitgegeven de dertigste augustus 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin