Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Vreemdelingenwet en enige andere wetten (koppeling aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland)

 

Wet van 26 maart 1998 tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Vreemdelingenwet.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet individuele huursubsidie.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Huisvestingswet.]

Artikel IX
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel X
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XI
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XII
[Wijzigt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XIV
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XV
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199).]

Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XIX
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XX
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel XXI
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel XXII
[Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen.]

Artikel XXIII
1
In afwijking van artikel VII wordt als huurder als bedoeld in artikel 1 van de Wet individuele huursubsidie tevens aangemerkt: de vreemdeling die rechtmatig verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b, aanhef, en onder 5, van de Vreemdelingenwet, mits hem een bijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet individuele huursubsidie is of wordt verstrekt voor het laatste tijdvak, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van die wet voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel VII.
2
Bijstandsverlening krachtens de Algemene bijstandswet, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet plaatsvindt, kan, ten aanzien van een vreemdeling die rechtmatig verblijf houdt, als bedoeld in artikel 1b, aanhef, en onder 5, van de Vreemdelingenwet, worden voortgezet; in zodanig geval kan ten aanzien van deze vreemdeling, voor zover woonachtig in Nederland, eveneens worden afgeweken van artikel 2, tweede lid, van de Ziekenfondswet.

Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel XXV
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel XXVII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 maart 1998
Beatrix
De Staatssecretaris van Justitie, E. M. A. Schmitz
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, D. K. J. Tommel
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. P. W. Melkert
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers
Uitgegeven de veertiende april 1998
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager