Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.

 

Artikel V
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2
Deze wet is niet van toepassing op zaken als bedoeld in artikel 40 van de Vreemdelingenwet zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van deze wet, waarin vóór het moment van inwerkingtreding van deze wet het in dat artikel bedoelde verzoek is gedaan.
3
Artikel I, eerste en tweede lid, van onderdeel 6 van de Wet van 16 december 1993, Stb. 650, houdende wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie) is niet van toepassing op beschikkingen, gegeven op grond van de Vreemdelingenwet, en op de mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken of beroep in te stellen.
4
Voor de toepassing van artikel I, derde en vierde lid, van onderdeel 6 van de Wet van 16 december 1993, Stb. 650, houdende wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie) wordt een verzoek om herziening als bedoeld in Afdeling A van de Vreemdelingenwet, zoals deze luidde vóór de inwerkingtreding van deze wet gelijkgesteld met een bezwaar- of beroepschrift.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •