Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Warenwet (invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld)

 

Wet van 11 november 1999 tot wijziging van de Warenwet in verband met de invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld, niet alleen op strafrechtelijke wijze maar tevens op bestuursrechtelijke wijze te kunnen afdoen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Warenwet.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel III
Ten aanzien van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Warenwet, die een economisch delict opleveren en die begaan zijn voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 32b van de Warenwet, blijft het recht zoals dat gold voor het tijdstip van toepassing.

Artikel IV
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 11 november 1999
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers
Uitgegeven de tweede december 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals