Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (verhoging maximumstraffen voor ernstige vormen van roekeloos rijgedrag en verbetering regelingen inzake invordering en inhouding van rijbewijzen en inzake bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het bes

 

Wet van 24 juni 1998 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (verhoging van de maximumstraffen voor ernstige vormen van roekeloos rijgedrag en verbetering van de regelingen inzake de invordering en inhouding van rijbewijzen en inzake de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van de bestrijding van ernstige delicten in het verkeer wenselijk is de maximumstraffen voor ernstige vormen van roekeloos rijgedrag te verhogen, alsmede de regelingen inzake de invordering en inhouding van rijbewijzen en inzake de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel II
[Wijzigt de Wetboek van Strafrecht.]

Artikel III
[Wijzigt de Wetboek van Strafvordering.]

Artikel IV

Artikel I, onderdeel A, is niet van toepassing op overtredingen die zijn begaan voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.


Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 juni 1998
Beatrix
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink
Uitgegeven de tweede juli 1998
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager