Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (wijziging wegsleepregeling)

 

Wet van 21 februari 1997, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging wegsleepregeling)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling op diverse punten te wijzigen en te verduidelijken opdat deze in de praktijk op een meer doeltreffende wijze kan worden ingezet en de rechtsbescherming wordt verbeterd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel II
Indien het bij koninklijke boodschap van 9 maart 1995 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (24 112) ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet reeds tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt in Artikel I, onderdeel B, ?Artikel 164, zevende lid, tweede volzin? vervangen door: Artikel 164, zesde lid, tweede volzin.

Artikel III
Op overtredingen als bedoeld in artikel 170, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, begaan vóór het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, blijven de vóór dat tijdstip geldende bepalingen van toepassing.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 21 februari 1997
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
Uitgegeven de dertiende mei 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager