Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering)

 

Artikel IV
1
Type-certificaten, bewijzen van luchtwaardigheid, en erkenningen, afgegeven op grond van de Luchtvaartwet en geldig op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, worden aangemerkt als afgegeven op grond van de Wet luchtvaart, zoals die wet komt te luiden na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van deze wet.
2
Ontheffingen, verleend op grond van artikel 4, tweede lid, onder b, van de Luchtvaartwet, behouden gedurende een termijn van drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet hun geldigheid.
3
Indien de houder van een ontheffing als bedoeld in het tweede lid, gedurende de in dat lid genoemde termijn een aanvraag heeft ingediend voor een van de in het eerste lid genoemde documenten of voor een ontheffing op grond van de Wet luchtvaart, behoudt de ontheffing ook na de in dat lid genoemde termijn zijn geldigheid tot het tijdstip, waarop op de aanvraag onherroepelijk is beslist.
4
Voor de behandeling van de aanvraag, bedoeld in het derde lid, is de aanvrager geen vergoeding verschuldigd.
5
De behandeling van aanvragen voor type-certificaten, bewijzen van luchtwaardigheid en erkenningen als bedoeld in het eerste lid, alsmede ontheffingen als bedoeld in het tweede lid, welke voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn ingediend, geschiedt overeenkomstig de bepalingen krachtens de Luchtvaartwet, zoals die tot dat tijdstip luidden.
6
De procedure van schorsing of intrekking, dan wel tot beƫindiging van de schorsing van type-certificaten, bewijzen van luchtwaardigheid en erkenningen als bedoeld in het eerste lid, of tot intrekking van ontheffingen als bedoeld in het tweede lid, welke voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is aangevangen, wordt afgehandeld overeenkomstig de bepalingen krachtens deLuchtvaartwet, zoals die tot dat tijdstip luidden.
7
Bezwaren en beroepen terzake van type-certificaten, bewijzen van luchtwaardigheid en erkenningen als bedoeld in het eerste lid, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in behandeling zijn, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van en krachtens de Luchtvaartwet, zoals die tot dat tijdstip luidden.
8
Op grond dit artikel verleende type-certificaten, bewijzen van luchtwaardigheid, erkenningen en ontheffingen worden aangemerkt als afgegeven op grond van deWet luchtvaart, zoals deze komt te luiden na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van deze wet.
9
Bewijzen van gelijkstelling met elders door of vanwege een bevoegd gezag afgegeven bewijzen van luchtwaardigheid, afgegeven op grond van de Luchtvaartwet en geldig op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, behouden hun geldigheid voor de termijn, waarvoor zij zijn afgegeven.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •