Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet arbeid en zorg, enz. (recht op langdurig zorgverlof)

 

Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurig zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen inzake een recht op langdurend zorgverlof;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel II
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel III
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet aanpassing arbeidsduur.]

Artikel V
vervallen

Artikel VI
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel IX
Indien de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank inzake een besluit op grond van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg nog niet is verstreken op de dag voor inwerkingtreding van deze wet, blijft ten aanzien van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen het recht zoals dat gold vóór dat tijdstip van toepassing.

Artikel IXa

Hoofdstuk 7. van de Wet arbeid en zorg, zoals dit hoofdstuk luidde op de dag voor inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing voor de duur van de periode waarin recht bestaat op een financiële tegemoetkoming ingevolge dat hoofdstuk, indien dat recht is ingegaan voor de dag van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel IXb
[Wijzigt deze wet.]

Artikel IXc
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IXd
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IXe
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel X
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 28 april 2005
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , A. J. de Geus
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , J. W. Remkes
Uitgegeven de eenendertigste mei 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner