Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag en Wet op de accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen)

 

Wet van 18 december 2003, houdende wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de accijns in overeenstemming te brengen met de Richtlijn nr. 2003/96/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PbEG L 283);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel III
1
Artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2004, voorzover het betreft de aanpassing van de bedragen vermeld in de artikelen 25, eerste en vierde lid, 36i, eerste, derde, vierde, zevende en achtste lid, en 36l, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet.
2
Artikel 27a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2004.
3
Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel II, onderdeel E, bedoelde verhoging van de accijns.

Artikel IV
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
2
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel M, derde lid, en onderdeel Q in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst na 1 januari 2004 wordt uitgegeven, in dat besluit bepaald wordt dat de genoemde onderdelen, terugwerken tot en met 1 januari 2004.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 2003
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn , J. G. Wijn
Uitgegeven de negenentwintigste december 2003
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner