Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, enz. (regeling behandeltermijnen)

 

Wet van 19 mei 1993, houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (regeling behandeltermijnen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de regelgeving voor oorlogsgetroffenen termijnen te stellen voor de behandeling van aanvragen en bezwaarschriften, en in verband daarmede in de desbetreffende wetten enige wijzigingen aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI
Voor de periode, eindigend een jaar na de inwerkingtreding van deze wet, kan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur regels stellen met betrekking tot de lengte van de termijnen, genoemd in de onderdelen B, E en onderdeel I van artikel I, de onderdelen E en I van artikel II, de onderdelen C, E en onderdeel I van artikel III, de onderdelen B, D en onderdeel I van artikel IV en de onderdelen C, E en onderdeel J van artikel V, die afwijken van het gestelde in deze onderdelen. De Raad stelt degenen, die gedurende dat jaar een aanvraag of bezwaarschrift indienen, van deze regels in kennis.

Artikel VII
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 mei 1993
Beatrix
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
h
d'Ancona
Uitgegeven de dertigste juni 1993
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin