Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang toezicht kwaliteit examinering beroepsopleidingen naar de Inspectie van het onderwijs)

 

Wet van 22 mei 2008, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de overgang van het toezicht op de kwaliteit van de examinering van de beroepsopleidingen naar de Inspectie van het onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toezicht op de kwaliteit van de examinering van beroepsopleidingen onder te brengen bij de Inspectie van het onderwijs; dat daartoe de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht dienen te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel III
Het bevoegd gezag dat op het moment van inwerkingtreding van deze wet het Kwaliteitscentrum examinering beroepsopleidingen nog een vergoeding voor onderzoek verschuldigd is als bedoeld in artikel 7.4.9g, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals dat luidde voor de inwerkintreding van deze wet blijft daartoe gehouden totdat de vergoeding is voldaan.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 22 mei 2008
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , G. Verburg
Uitgegeven de twaalfde juni 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin