Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie (3)

 

Wet van 19 juni 1996, houdende wijziging van de Wet individuele huursubsidie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wijzigingen aan te brengen in het mechanisme voor de jaarlijkse aanpassingen van de individuele huursubsidie en om een wijziging aan te brengen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met een eerdere wijziging van de Wet individuele huursubsidie;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet individuele huursubsidie.]

Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel III
Artikel I is niet van toepassing op aanvragen om en verstrekkingen van een bijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet individuele huursubsidie, die betrekking hebben op tijdvakken als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van die wet, die zijn verstreken vóór 1 juli 1996.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1996, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 1996
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, D. K. J. Tommel
Uitgegeven de achtentwintigste juni 1996
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager