Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie n.a.v. de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting

 

Artikel III
1
Bij de nadere vaststelling met ingang van 1 juli 1991 van huursubsidietabel I ingevolge artikel 6, tweede lid, van de Wet individuele huursubsidie neemt Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten aanzien van het in artikel 7, eerste lid, onder b, als eerste genoemde bedrag bij de toepassing van artikel 25, onder b, van genoemde wet tevens in acht de overhevelingstoeslag, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies, terwijl genoemde Minister voorts rekening houdt met het met ingang van het jaar 1990 voor de heffing van de loon- en inkomstenbelasting niet meer als persoonlijke verplichting aftrekbaar zijn van de premies volksverzekeringen.
2
Bij de vaststelling met ingang van 1 juli 1991 van huursubsidietabel IA ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Wet individuele huursubsidie houdt Onze in het eerste lid genoemde Minister bij het bepalen van de vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in artikel 25, onder b, van genoemde wet, rekening met de regelingslonen over het jaar 1988 in plaats van met de regelingslonen over het aan 1 juli 1991 voorafgaand kalenderjaar, en wordt deze vermenigvuldigingsfactor in plaats van over het in artikel 7a, onder b, van genoemde wet bepaalde bedrag, toegepast over dat bedrag, verminderd met f 1800,-, waarna laatstgenoemd bedrag wordt opgeteld bij de aldus verkregen uitkomst.
3
Bij de nadere vaststelling van huursubsidietabel I, bedoeld in het eerste lid, met ingang van 1 juli van het jaar, volgende op dat waarin de in artikel 3 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies bedoelde overhevelingstoeslag voor het laatst bestaat, corrigeert Onze in het eerste lid genoemde Minister het ingevolge artikel 25, eerste lid, onder b, van de Wet individuele huursubsidie te vervangen bedrag voor het vervallen van bedoelde toeslag.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •