Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingplan 2004)

 

Wet van 18 december 2003 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 mede naar aanleiding van het Belastingplan 2004
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de ingevolge het Belastingplan 2004 opgenomen specifieke uitgaven binnen de buitengewone uitgavenregeling van de inkomstenbelasting uit te breiden met eigen bijdragen voor extramurale zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en met farmaceutische hulpmiddelen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke Referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2004, met dien verstande dat artikel I, onderdeel D en artikel II toepassing vinden nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2004 is toegepast.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 2003
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn , J. G. Wijn
Uitgegeven de negenentwintigste december 2003
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner