Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur)

 

Artikel VIII Inwerkingtreding
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
2
In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel K, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
3
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen A tot en met IA, onderdeel J, derde lid, en onderdelen L en M, artikel II, onderdeel B, en artikel IV, onderdeel B, tweede lid, en artikel VI (overgangsbepaling in verband met artikel I, onderdeel F) in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat zo nodig terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2002.
4
Artikel I, onderdelen IB en L, vindt toepassing nadat artikel 10.1 van de Wet IB 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2002 is toegepast.
5
De wijzigingen ingevolge artikel III, artikel IV, onderdeel D, eerste lid, E, F, G, tweede lid, GA en H, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel d van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op leningen die zijn aangegaan na 31 december 2001.
6
De wijzigingen ingevolge artikel IV, onderdeel G, eerste lid, en H, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel c van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op vervreemdingen van deelnemingen na 31 december 2001.
7
Artikel IV, onderdeel LA en M, tweede lid, werkt terug tot en met 1 januari 2001.
8
Artikel IV, onderdeel O, vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002.
9
De wijzigingen ingevolge artikel IV, onderdeel P, tweede en derde lid, vinden op verzoek van de belastingplichtige toepassing met ingang van 1 januari 2001.
10
De wijzigingen ingevolge artikel V vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot besluiten tot het verstrekken van inlichtingen die worden genomen na 31 december 2001.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2001
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn, W. J. Bos
Uitgegeven de eenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •