Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)

 

Artikel XXVII
a
Vervallen
b
Overgangsrecht inkomstenbelasting
Artikel 3.127, tweede lid, tweede volzin, en vijfde lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die artikelonderdelen luidden op 31 december 2002, blijven van toepassing met betrekking tot opnemingen daarna van spaarpremies en van voor 31 december 2002 gespaarde gelden ingevolge de aldaar aangeduide premiespaar- en winstdelingsregelingen ter voldoening van vrijwillig te betalen premies ingevolge een pensioenregeling.
c
Overgangsrecht inkomstenbelasting 2003
Artikel 5.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat artikel luidde op 31 december 2002, blijft in het kalenderjaar 2003 van toepassing op bezittingen wegens in het kalenderjaar 2002 ingehouden besparingen, die worden aangehouden ingevolge een premiespaarregeling als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dat artikel luidde op 31 december 2002.
d
Overgangsrecht inkomstenbelasting tot en met 2005
1
Voor de belastingplichtige die voor het kalenderjaar 2002 in aanmerking komt voor de eerste tranche van de toetrederskorting als bedoeld in artikel 8.21 Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dit artikel luidde in dat kalenderjaar, blijven voor de kalenderjaren 2003 en 2004 de artikelen 1.7a, derde lid, 8.2, onderdeel m, 8.9, eerste lid, 8.21 en 9.3, tweede lid, onderdeel i, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals deze artikelen luidden op 31 december 2002, van toepassing.
2
Voor de belastingplichtige die voor het kalenderjaar 2002 nog niet in aanmerking komt voor de eerste tranche van de toetrederskorting als bedoeld in artikel 8.21 Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dit artikel luidde in dat kalenderjaar, omdat deze belastingplichtige niet in het kalenderjaar 2002, maar pas in het kalenderjaar 2003 aan de in het eerste lid, aanhef, van dat artikel opgenomen zesmaandseis voldoet of aan de in het eerste lid, onderdeel e, van dat artikel opgenomen inkomenseis voldoet, blijven voor de kalenderjaren 2003, 2004 en 2005 de artikelen 1.7a, derde lid, 8.2, onderdeel m, 8.9, eerste lid, 8.21 en 9.3, tweede lid, onderdeel i, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals deze artikelen luidden op 31 december 2002, van toepassing.
e
Overgangsrecht loonbelasting tot en met 2007
Artikel 11, eerste lid, onderdeel i, alsmede artikel 31, tweede lid, onderdeel g, en derde lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals die artikelonderdelen luidden op 31 december 2002, blijven tot en met het kalenderjaar 2007 van toepassing op aanspraken op spaarpremies en op na 31 december 2002 toegekende spaarpremies of voorlopig bijgeschreven spaarpremies ter zake van voor 1 januari 2003 ingehouden besparingen op de voet van een premiespaarregeling als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dit artikel luidde op 31 december 2002.
f
Overgangsrecht loonbelasting 2003
1
Artikel 13 van de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, zoals dit artikel luidde op 31 december 2002, is in het kalenderjaar 2003 nog van toepassing op toegekende of voorlopig bijgeschreven spaarpremies ter zake van in het kalenderjaar 2002 ingehouden besparingen op de voet van een premiespaarregeling als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dit artikel luidde op 31 december 2002.
2
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het in dit onderdeel opgenomen overgangsrecht.
g
Verzachting blokkeringsperiode voor spaarloon van voor 2001
De in artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 6, achtste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde termijn van vier jaar wordt vervangen door een termijn van drie jaar voor in het kalenderjaar 1999 op de voet van een spaarloonregeling als bedoeld in genoemd artikel 32 gespaard loon en een termijn van twee jaar voor in het kalenderjaar 2000 op de voet van een spaarloonregeling gespaard loon.
h
Aanpassing blokkeringsperiode voor spaarloon van de kalenderjaren 2001 tot en met 2004
De termijn van vier jaar, genoemd in artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 6, negende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, zoals dat luidde op 31 december 2004, wordt vervangen door een termijn die eindigt op 1 september 2005 voor in de kalenderjaren 2001 tot en met 2004 op de voet van een spaarloonregeling als bedoeld in die bepalingen gespaard loon.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •