Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet luchtvaart (communautaire vergunning luchtverkeersleiders)

 

Wet van 3 april 2008 tot wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van richtlijn nr. 2006/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 inzake een communautaire vergunning van luchtverkeersleiders (PbEU L 114)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet luchtvaart te wijzigen in verband met de implementatie van richtlijn nr.?2006/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 inzake een communautaire vergunning van luchtverkeersleiders (PbEU L 114);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel II
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) en deze wet.]

Artikel III
[Wijzigt deze wet.]

Artikel IV
Een bewijs van bevoegdheid of bevoegdverklaring afgegeven als bedoeld in de Wet luchtvaart voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van deze wet wordt gelijkgesteld met een bewijs van bevoegdheid of bevoegdverklaring afgegeven in overeenstemming met de vereisten van de Wet luchtvaart.

Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 2008
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat , C. M. P. S. Eurlings
Uitgegeven de negenentwintigste april 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin