Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring)

 

Wet van 19 december 2002, houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het gebruik van een geluidscertificaat dan wel een geluidsverklaring voor te schrijven voor bepaalde luchtvaartuigen, en enkele regels met betrekking tot luchtwaardigheid en vluchtuitvoering aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel II
De houder van een burgerluchtvaartuig waarvoor bij de inwerkingtreding van deze wet een bewijs van luchtwaardigheid of een ontheffing als bedoeld in artikel 3.21 is afgegeven, dient zijn aanvraag voor een (voorlopig) geluidscertificaat, een (voorlopige) geluidsverklaring of (voorlopige) aanvullende geluidsverklaring in, tegelijkertijd met de eerstvolgende aanvraag tot afgifte of verlenging van het bewijs van luchtwaardigheid van dat luchtvaartuig, dan wel tot afgifte of verlenging van de ter zake verleende ontheffing.

Artikel III
1
Documenten omtrent de geluidsproductie van een burgerluchtvaartuig welke zijn afgegeven voor de inwerkingtreding van deze wet vervallen op de dag waarop ingevolge deze wet dat luchtvaartuig voorzien dient te zijn van een (voorlopig) geluidscertificaat, een (voorlopige) geluidsverklaring of een (voorlopige) aanvullende geluidsverklaring.
2
Een document dat is vervallen ingevolge het eerste lid wordt op eerste vordering van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat binnen acht dagen ingeleverd bij Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan alsmede voor daarbij aan te geven categorie├źn luchtvaartuigen verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 2002
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat, R. H. de Boer
Uitgegeven de drie├źntwintigste januari 2003
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner