Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet milieubeheer (herziening van de EMAS-verordening)

 

Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van enkele artikelen van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 12) in verband met de herziening van de EMAS-verordening
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzakelijk is de afstemming tussen hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer en de EMAS-verordening aan te passen in verband met Verordening nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem (EMAS) (PbEG L 114);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II
Met betrekking tot een als locatie geregistreerde inrichting als bedoeld inartikel 12.3 van de Wet milieubeheer, zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht zoals het toen gold van toepassing voor de periode gedurende welke de betrokken locatie ingevolge artikel 17, vierde lid, van verordening nr. 761/2001 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem (PbEG L 114) opgenomen blijft in het in dat artikellid bedoelde EMAS-register.

Artikel III
Deze wet treedt op hetzelfde tijdstip in werking als de in artikel I, onder A, bedoelde verordening. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het in de eerste volzin bedoelde tijdstip, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met het in de eerste volzin bedoelde tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Tavarnelle, 16 juli 2001
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
j
P. Pronk
Uitgegeven de drie├źntwintigste augustus 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals