Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (luchtkwaliteitseisen)

 

Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is bij wet regels te stellen ten aanzien van de luchtkwaliteit ter uitvoering van richtlijn nr. 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296), richtlijn nr. 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie van 22?april 1999, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PbEG L 163), richtlijn nr. 2000/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 november 2000 betreffende grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht (PbEG L 313), richtlijn nr. 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12?februari 2002 betreffende ozon in de lucht (PbEG L 67), richtlijn nr. 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht (PbEG L 23) en richtlijn nr. 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma?s betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 156);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet inzake de luchtverontreiniging.]

Artikel III
1
Een plan, vastgesteld op grond van artikel 9 van het Besluit luchtkwaliteit 2005, geldt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als een plan, vastgesteld op grond van artikel 5.9 van de Wet milieubeheer.
2
Een termijn als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, respectievelijk zesde lid, van het Besluit luchtkwaliteit 2005 geldt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als een termijn als bedoeld in artikel 5.9, vierde lid, respectievelijk vijfde lid, van de Wet milieubeheer.

Artikel IV
1
Aan de verplichting, bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer, wordt voor de eerste maal gevolg gegeven binnen ten hoogste 13 weken na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten.
2
Aan de verplichting, bedoeld in artikel 5.14 van de Wet milieubeheer, wordt voor de eerste maal gevolg gegeven in het tweede kalenderjaar na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.

Artikel V

Titel 5.2. van de Wet milieubeheer, bijlage 2 van die wet en de op titel 5.2 berustende bepalingen zijn niet van toepassing op een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet met toepassing van artikel 7 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 vastgesteld besluit of ontwerpbesluit, noch op ter uitvoering daarvan strekkende besluiten, overige rechtshandelingen en feitelijke handelingen. In een rechterlijke procedure ten aanzien van een besluit of een ter uitvoering daarvan strekkend besluit, overige rechtshandeling of feitelijke handeling als bedoeld in de eerste volzin kunnen uitsluitend gevolgen voor de luchtkwaliteit worden aangevoerd voor zover deze redelijkerwijs niet in een eerdere rechterlijke procedure aan de orde zijn of hadden kunnen worden gesteld.

Artikel VI
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 wordt ingetrokken met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, met dien verstande dat de artikelen van dat besluit, zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip, van toepassing blijven op een vóór dat tijdstip met toepassing van artikel 7 van dat besluit vastgesteld besluit of ontwerpbesluit.

Artikel VII
De volgende besluiten en regeling worden ingetrokken:
a
Besluit uitvoering EG-ozonrichtlijn,
b
Besluit uitvoering EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit,
c
Regeling luchtkwaliteit ozon.

Artikel VIII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen, de onderdelen daarvan of de daarin opgenomen bepalingen verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 11 oktober 2007
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,J. M. Cramer
Uitgegeven de eerste november 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin