Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)

 

Wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige bepalingen van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten te wijzigen teneinde mogelijke belemmeringen voor het stroomlijnen en wijzigen van de huidige algemene milieuregels en het vergroten van het toepassingsbereik van die regels weg te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II
[Wijzigt de Kernenergiewet.]

Artikel III
[Wijzigt de Mijnbouwwet.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet ammoniak en veehouderij.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]

Artikel VIII
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de volgende algemene maatregelen van bestuur en regelingen, voor zover zij vóór de inwerkingtreding van deze wet berustten op artikel 8.44 van de Wet milieubeheer, op de artikelen 8.40, 8.41, 8.42, en 8.42a van de Wet milieubeheer:
? Besluit beheer autowrakken
? Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
? Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen
? Besluit externe veiligheid inrichtingen
? Besluit glastuinbouw
? Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer
? Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen
? Besluit LPG-tankstations milieubeheer
? Besluit risico's zware ongevallen 1999
? Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
? Besluit verbranden afvalstoffen
? Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
? Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-Richtlijn milieubeheer
? Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
? Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
? Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
? Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
? Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
? Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
? Vuurwerkbesluit
? Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
? Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B
? Besluit mestbassins milieubeheer
? Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

Artikel VIIIa
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VIIIb
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VIIIc
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VIIId
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel VIIIe
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VIIIf
[Wijzigt deze wet.]

Artikel IX
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 22 november 2006
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer , P. L. B. A. van Geel
Uitgegeven de vijfde december 2006
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin