Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters)

 

Wet van 28 september 2006 tot wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijzigingen aan te brengen in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de Aanwijzingen voor de regelgeving;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel II
1
Specialistentitels die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn aangemerkt als een wettelijk erkende specialistentitel, worden aangemerkt als een, met toepassing van het nieuwe artikel 14, eerste lid, door Onze Minister wettelijk erkende specialistentitel.
2
Regelingen als bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder c en d, welke door Onze Minister zijn goedgekeurd vóór de inwerkingtreding van deze wet, worden aangemerkt als een, met toepassing van het nieuwe artikel 14, vierde lid, goedgekeurde regeling. Voor zover de regelingen strijdig zijn met deze wet worden ze binnen twee jaren na inwerkingtreding van deze wet daarmee in overeenstemming gebracht.

Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 28 september 2006
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2006
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin