Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren, enz. (wijziging bezoldigingsstructuur)

 

Wet van 4 februari 1994, tot wijziging van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten (wijziging bezoldigingsstructuur)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bezoldigingsstructuur voor de rechterlijke ambtenaren, de overeenkomstige functionarissen bij de niet tot de rechterlijke macht behorende gerechten en de rechterlijke ambtenaren in opleiding te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII
Wat hun bezoldiging betreft zijn de vice-presidenten van de gerechtshoven die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als zodanig zijn benoemd, gelijkgesteld met een coördinerend vice-president.

Artikel XIII
1
De benoemingen van de ondervoorzitters van de Centrale Raad van Beroep, onderscheidenlijk de vice-voorzitters van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als zodanig zijn benoemd, worden van rechtswege gewijzigd in een benoeming tot vice-president.
2
Wat hun bezoldiging betreft zijn zij gelijkgesteld met een coördinerend vice-president.

Artikel XIV
1
De benoemingen van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Centrale Raad van Beroep die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als zodanig zijn benoemd, worden van rechtswege gewijzigd in een benoeming tot president van, raadsheer in en raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep.
2
De benoemingen van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van het College van Beroep voor het bedrijfsleven die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als zodanig zijn benoemd, worden van rechtswege gewijzigd in een benoeming tot president van, raadsheer in en raadsheer-plaatsvervanger in het College.

Artikel XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI
1
Indien als gevolg van deze wet het salaris, onderscheidenlijk het maximum salaris, van een rechterlijk ambtenaar of een rechterlijk ambtenaar in opleiding op een gelijk of een hoger bedrag wordt bepaald, geschiedt de inpassing in de op grond van deze wet van toepassing zijnde salariscategorie met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 1992, onderscheidenlijk tot en met de datum van indiensttreding of de datum van een opvolgende benoeming gelegen na 1 juni 1992.
2
Voor de toepassing van het eerste lid zijn de voorzitters van de raden van beroep gelijkgesteld met een coördinerend vice-president van een arrondissementsrechtbank en de ondervoorzitters met een rechter in een arrondissementsrechtbank.
3
De inpassing geschiedt op het salarisbedrag dat de rechterlijk ambtenaar of de rechterlijk ambtenaar in opleiding op 1 juni 1992, onderscheidenlijk op de datum van indiensttreding of de datum van een opvolgende benoeming gelegen na 1 juni 1992, genoot, dan wel, indien dat bedrag in de van toepassing zijnde salariscategorie niet voorkomt, op het naast hogere bedrag in die salariscategorie.
4
Voor de toepassing van het derde lid worden de salarisbedragen waarop de inpassing geschiedt, herleid overeenkomstig de bijlage die bij deze wet behoort.

Artikel XVII

Artikel XVI is van overeenkomstige toepassing op rechterlijke ambtenaren als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als zodanig zijn aangewezen en die in aansluiting op hun aanwijzing worden benoemd tot rechterlijk ambtenaar als bedoeld in de artikelen 1 en 1a van die wet.


Artikel XVIII
1
Indien als gevolg van deze wet het salaris van een rechterlijk ambtenaar of een rechterlijk ambtenaar in opleiding op een hoger bedrag is bepaald en aan hem in de periode van 1 januari 1992 tot en met 31 december 1994 ontslag is of wordt verleend en aan hem tegelijkertijd een ouderdomspensioen of een invaliditeitspensioen is of wordt toegekend, wordt aan hem in verband met gederfde pensioenaanspraken een eenmalige uitkering toegekend volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.
2
Indien een rechterlijk ambtenaar of een rechterlijk ambtenaar in opleiding wiens salaris als gevolg van deze wet op een hoger bedrag is bepaald, in de periode van 1 januari 1992 tot en met 31 december 1994 is overleden of overlijdt, wordt aan diens nagelaten betrekkingen aan wie een weduwen- en wezenpensioen is of wordt toegekend, in verband met gederfde pensioenaanspraken een eenmalige uitkering toegekend volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.
3
Indien als gevolg van deze wet het salaris van een rechterlijk ambtenaar of een rechterlijk ambtenaar in opleiding aan wie in de periode van 1 juni 1991 tot en met de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze wet ontslag is verleend en aan wie tegelijkertijd een uitkering op grond van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden is toegekend, op een hoger bedrag is bepaald, wordt aan hem in verband met gederfde pensioenaanspraken en in verband met een te laag vastgestelde uitkering op grond van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden een eenmalige uitkering toegekend volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.
4
Indien als gevolg van deze wet het salaris van een rechterlijk ambtenaar of een rechterlijk ambtenaar in opleiding aan wie in de periode van 1 juni 1991 tot en met 31 mei 1992 ontslag is verleend en aan wie tegelijkertijd een wachtgeld of een uitkering op grond van de Uitkeringsregeling 1966 is toegekend, op een hoger bedrag is bepaald, wordt aan hem in verband met een te laag vastgesteld wachtgeld of een te laag vastgestelde uitkering op grond van de Uitkeringsregeling 1966 een eenmalige uitkering toegekend volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.

Artikel XIX
De bijlage, bedoeld in artikel XVI, vierde lid, wordt als volgt vastgesteld:
Bijlage bij de Wet van 4 februari 1994, Stb. 81, houdende wijziging van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten (wijziging bezoldigingsstructuur)
Salariscategorie
A
B
C
1
16 480
16 645
16 945
2
15 453
15 607
15 888
3
14 489
14 634
14 897
4
13 586
13 722
13 969
5
aanvang
11 229
11 342
11 546
na 1 jaar
11 966
12 085
12 303
na 2 jaar
12 750
12 877
13 109
na 3 jaar
13 586
13 722
13 969
6
12 352
12 475
12 700
7
aanvang
10 539
10 644
10 836
na 1 jaar
11 229
11 342
11 546
na 2 jaar
11 966
12 085
12 303
na 3 jaar
12 352
12 475
12 700
8
aanvang
10 539
10 644
10 836
na 1 jaar
10 879
10 987
11 185
na 2 jaar
11 229
11 342
11 546
na 3 jaar
11 592
11 708
11 918
8a
11 592
11 708
11 918
8b
10 879
10 987
11 185
8c
10 209
10 311
10 497
9
aanvang
8 090
8 171
8 318
na 1 jaar
8 554
8 639
8 795
na 2 jaar
8 790
8 878
9 037
na 3 jaar
9 032
9 123
9 287
na 4 jaar
9 282
9 375
9 543
na 5 jaar
9 581
9 677
9 851
na 6 jaar
9 890
9 989
10 169
na 7 jaar
10 209
10 311
10 497
10
aanvang
6 879
6 948
7 073
na 1 jaar
7 057
7 128
7 256
na 2 jaar
7 236
7 308
7 439
na 3 jaar
7 414
7 488
7 623
na 4 jaar
7 637
7 713
7 852
na 5 jaar
7 866
7 945
8 088
na 6 jaar
8 090
8 171
8 318
na 7 jaar
8 314
8 397
8 548
na 8 jaar
8 438
8 522
8 676
11
aanvang
5 988
6 048
6 156
na 1 jaar
6 165
6 227
6 339
na 2 jaar
6 343
6 406
6 521
na 3 jaar
6 520
6 585
6 704
na 4 jaar
6 698
6 765
6 887
na 5 jaar
6 879
6 948
7 073
na 6 jaar
7 057
7 128
7 256
na 7 jaar
7 236
7 308
7 439
na 8 jaar
7 414
7 488
7 623
na 9 jaar
7 637
7 713
7 852
na 10 jaar
7 754
7 832
7 973
11a
aanvang
7 236
7 308
7 439
na 1 jaar
7 414
7 488
7 623
na 2 jaar
7 637
7 713
7 852
na 3 jaar
7 866
7 945
8 088
na 4 jaar
8 090
8 171
8 318
na 5 jaar
8 314
8 397
8 548
na 6 jaar
8 554
8 639
8 795
na 7 jaar
8 790
8 878
9 037
na 8 jaar
9 032
9 123
9 287
na 9 jaar
9 282
9 375
9 543
11b
aanvang
6 897
6 948
7 073
na 1 jaar
7 057
7 128
7 256
na 2 jaar
7 236
7 308
7 439
na 3 jaar
7 414
7 488
7 623
na 4 jaar
7 637
7 713
7 852
na 5 jaar
7 866
7 945
8 088
na 6 jaar
8 090
8 171
8 318
na 7 jaar
8 314
8 397
8 548
na 8 jaar
8 438
8 522
8 676
11c
aanvang
5 988
6 048
6 156
na 1 jaar
6 165
6 227
6 339
na 2 jaar
6 343
6 406
6 521
na 3 jaar
6 520
6 585
6 704
na 4 jaar
6 698
6 765
6 887
na 5 jaar
6 879
6 948
7 073
na 6 jaar
7 057
7 128
7 256
na 7 jaar
7 236
7 308
7 439
na 8 jaar
7 414
7 488
7 623
na 9 jaar
7 637
7 713
7 852
na 10 jaar
7 754
7 832
7 973
12
aanvang
3 531
3 566
3 630
na 1 jaar
3 702
3 739
3 806
na 2 jaar
3 887
3 926
3 997
na 3 jaar
4 810
4 858
4 945
na 4 jaar
5 011
5 061
5 152
na 5 jaar
5 209
5 261
5 356
na 6 jaar
5 412
5 466
5 564
na 7 jaar
5 605
5 660
5 762
na 8 jaar
5 796
5 854
5 959
A = salaris in guldens per maand met ingang van 1 juni 1992. B = salaris in guldens per maand met ingang van 1 januari 1993. C = salaris in guldens per maand met ingang van 1 april 1993.

Artikel XX
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 4 februari 1994
Beatrix
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de zeventiende februari 1994
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin